Kulutusluoton sopimusehdot.

1. Määritelmät

Näissä ehdoissa tarkoitetaan:

Kuluttajaluottosopimuksella a) kuluttajaluottosopimuksen yleisiä sopimusehtoja, b) luotonantajan luottopäätöstä, c) kuluttajaluottohakemusta ja d) luotonantajan palveluhinnastoa kuluttajaluotosta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteista ja määristä. Kohdat a) - d) muodostavat yhdessä kuluttajaluottosopimuksen.

Kuluttajaluotolla kuluttajaluottosopimuksen mukaisesti luotonantajan luotonsaajalle myöntämää luottoa.

Luotolla luotonantajan luotonsaajalle antamaa rahalainaa, joka perustuu kuluttajaluottoon.

Luoton nostolla luoton siirtämistä luotonsaajan ilmoittamalle pankkitilille.

Luoton maksulla luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona.

Luottokustannuksilla luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien kuluttajaluottoon liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä kuluttajaluoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.

Luotonhakijalla luotonsaajaa, jonka kuluttajaluoton myöntämistä tai epäämistä koskevaa päätöstä luotonantaja ei ole vielä tehnyt.

Kuluttajaluottohakemuksella hakemusta, jolla luotonhakija hakee kuluttajaluottoa luotonantajalta.

Pankkitilillä luotonsaajan nimissä olevaa suomalaisessa pankissa olevaa rahatiliä, jonka luotonsaaja on ilmoittanut luotonantajalle kuluttajaluottohakemuksessa.

Pankkipäivällä viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

2. Luoton myöntäminen ja käyttö

Luoton myöntää Aurajoki Nordic Oy. Luotto voidaan hakemuksesta myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka asuu vakituisesti Suomessa, jolla on suomalainen pankkitili, jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä ja joka luotonantajan suorittaman arvion mukaan kykenee todennäköisesti täyttämään kuluttajaluottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Luotonantaja ilmoittaa kuluttajaluottohakemuksen perusteella tehtävästä päätöksestä luotonhakijalle sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä kuluttajaluottohakemus yhdessä kuluttajaluottosopimuksen ja kuluttajaluoton yleisten sopimusehtojen kanssa muodostaa kuluttajaluottosopimuksen luotonsaajan ja luotonantajan välille.

Luotonsaaja antaa luotonantajalle suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain 2 luvun 8 §:n 1 kohdan perusteella. Luotonantaja tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden luotonantaja määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa luotonsaajan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, luotonsaajan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, luotonsaajan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta luotonantajan oikeutta tarkistaa luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Luotonsaaja ilmoittaa antavansa luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista luotonsaajalle myönnetyistä luotoista kuluttajaluottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantaja luovuttaa näitä luotonsaajaa koskevia tietoja kuluttajaluotosta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Luotonantaja voi myöntää haettua luottoa pienemmän luoton. Luotonantaja perii luotonsaajalta myönnetyn luoton määrään perustuvan Nostopalkkion. Kulutusluoton aina-aika on kaksitoista (12) kuukautta. Joustolaina on voimassa toistaiseksi. Luotonantaja maksaa myönnetyn luoton luottohakemuksessa ilmoitetulle luotonsaajan pankkitilille.

3. Luoton takaisinmaksu

Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonantajalle kuukausittain maksuohjelman mukaisissa maksuerissä tai luotonantajan ja luotonsaajan sopimana eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, luoton ja siitä perittävien korkojen sekä luotosta perittävien kulujen ja maksujen maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, luotonantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisajanjakson mukainen luottokorko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko luoton eräpäivänä jäljellä olevalle määrälle. Maksuerä muodostuu Nostopalkkiosta, korosta ja maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä ja mahdollisista lisäpalveluiden velvoituksista. Maksuerien euromäärät ilmenevät luoton maksuohjelmasta. Luotonsaaja ilmoittaa luottohakemuksessa toivomansa lyhennysaikataulun, joka luotonantajalla on oikeus hyväksyä, hylätä tai ehdottaa muuta aikataulua.

Luoton maksuerät erääntyvät kuukausittain kuluttajaluoton nostopäivästä lukien kuluttajaluottosopimuksen mukaisesti.

4. Luoton korko

Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun luotto on nostettu. Luoton kulloinkin maksamattomalle pääomalle peritään vuotuista korkoa kuluttajaluottosopimuksen mukaan. Korko muodostuu luottoa hakiessa sovitusta kiinteästä korosta.

Luoton todellinen vuosikorko lasketaan kuluttajansuojalain mukaisesti. Luoton todellinen vuosikorko on määritetty kuluttajaluottosopimuksessa.

5. Luotosta perittävät maksut

Nostopalkkio veloitetaan luotonsaajalta luottoa avattaessa ja sen määrä on yksilöity kuluttajaluottosopimuksessa. Nostopalkkio maksetaan luotonantajalle kuluttajaluoton maksuerien yhteydessä osana muuta pääomaa. Kuluttajaluottohakemuksen hyväksymisen jälkeen tapahtuvasta yhdessä luotonsaajan kanssa tehtävästä maksusuunnitelmasta luotonantaja veloittaa 40 euroa.

Mikäli luoton pääomaa on sovittu maksettavaksi erissä, luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luoton lyhennystaulukko.

Luotonsaajan on korvattava luotonantajalle kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, sen korkojen ja luoton hoitoon liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä.

6. Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien kuukausierien suorittamisesta.

Jos luotonsaaja maksaa luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kustannukset.

Luotonsaajan on pyydettävä maksutiedot ennenaikaiseen takaisinmaksuun luotonantajan asiakaspalvelusta.

7. Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kaikki kuluttajaluottoa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot: Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisesta, paikka ja päiväys sekä luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena kuluttajaluoton koron ajalta, jonka kuluttajaluotto on ollut luotonsaajan käytössä.

Peruuttamisilmoitukset lähetetään postitse osoitteeseen: Aurajoki Nordic Oy, PL 710, 20100 Turkutai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@risicum.fi.

Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle tältä saamansa varat sekä suoritettava edellä tarkoitettu korvaus. Mikäli varoja ei palauteta, peruutus raukeaa. Tarvittavat tiedot saatujen varojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta.

8. Luoton erityiset erääntymisperusteet

8.1. Maksun laiminlyönti

Mikäli Luotonantajan saatava Luotonsaajalta on viivästynyt vähintään yhden (1) kuukauden ja on edelleen suorittamatta, Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta.

Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

8.2. Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu.

Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin taikka käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Mikäli luotonantaja ei, huolimatta jonkun kohdassa 8.1 tai 8.2 eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta luotonsaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

9. Viivästyskorko

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.

Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos luottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

10. Maksun laiminlyönnin seurauksista

Jos luotonsaaja laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, luotonantajalla on oikeus luoton oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa luotonsaaja.

11. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

12. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa kuluttajaluottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa kuluttajaluottosopimuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja luotonsaajan käytössä.

Luotonsaajan on annettava luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia. Luotonsaaja sitoutuu toimittamaan luotonantajalle ennen kuluttajaluoton nostamista lainanhoitokykynsä varmistamiseksi luotonantajan määrittelemät ja pyytämät asiakirjat, esimerkiksi palkkatodistuksen. Mikäli luotonsaaja ei toimita edellä mainittuja asiakirjoja 30 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä lukien, on luotonantajalla oikeus purkaa kuluttajaluottosopimus lähettämällä purkuilmoitus sähköpostitse.

Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

13. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Luotonantajan luotonsaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty luotonantajalle viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen.

14. Ylivoimainen este

Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta luotonantajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Luotonantaja voi ilmoittaa asiasta valtakunnallisessa päivälehdessä.

15. Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen luotonantajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

16. Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen. Siirrosta on ilmoitettava luotonsaajalle. Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle.

17. Markkinointi ja viestintä

Luotonsaaja antaa luotonantajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä luottohakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Ellei luotonsaaja sitä erikseen kiellä, luotonantajalla on oikeus käyttää luotonsaajan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

18. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

19. Erimielisyyksien ratkaisu

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteeseen perustuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. (Kuluttajariitalautakunta: Hämeentie 3 B, PL 306, 00531 Helsinki, Puh: 029 566 5200 Fax: 029 566 5249 www.kuluttajariita.fi)

Mikäli tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Voimassa 12.2.2015 alkaen.